Praca w godzinach nadliczbowych- najważniejsze informacje


Praca w godzinach nadliczbowych jest znana niemal każdemu z nas. Kodeks pracy przewiduje taką możliwość w dwóch przypadkach:

1)           konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
2)           szczególne potrzeby pracodawcy.

Jednakże spod wymienionego pkt 2 są pewne wyłączenia. Dotyczą one osób, które są zatrudnione na stanowiskach, gdzie występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

W roku kalendarzowym liczba nadgodzin nie powinna być większa niż 150, jednakże na mocy ustaleń liczba ta może zostać zmieniona.

Nie należy uznawać za nadgodziny jeśli pracownik odpracowuje np. wcześniejsze wyjście z pracy.

Co pracownikowi przysługuje z tytułu nadgodzin?

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1)           100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a)           w nocy,
b)           w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c)            w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2)           50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

W zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca na wniosek pracownika może udzielić czas wolny od pracy. Wymiar godzin, które pracownik może odebrać jest o połowę wyższy niż liczba przepracowanych nadgodzin tzn. mając 2 godziny nadgodzin, możemy wyjść wcześniej o 3 godziny.
Należy przy tym pamiętać, że pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, jeśli jest konieczność pracy w godzinach nadliczbowych, nie korzystają z przywilejów opisanych powyżej.


Źródło: stawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.)

Komentarze

Popularne posty