Wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego- co warto wiedzieć i jak to liczyć


Chyba każdemu z nas zdarza się skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym. Kodeks Pracy w art. 92 wskazuje wysokość wynagrodzenia a także opisuje różne przypadki z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże należy pamiętać, iż przepisy wspomnianego kodeksu są skierowane tylko do pracowników w jego rozumieniu.Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Wysokość wynagrodzenia jest różna w zależności od przyczyny niezdolności do pracy.
Jeśli zwolnienie jest spowodowane chorobą zakaźną to przysługuje 80% wynagrodzenia.
W przypadku ciąży oraz poddaniu się niezbędnym badaniom dla dawców komórek, tkanek oraz narządów a także w przypadku pobrania komórek, tkanek oraz narządów pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Warto pamiętać, iż pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie z tytułu urlopu chorobowego do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a względem pracowników powyżej 50 roku życia do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.
Po tym okresie wypłatę przejmuje ZUS.

Okresy te zlicza się w ciągu całego roku kalendarzowego. Nie ma znaczenia przerwa pomiędzy niezdolnościami do pracy. Dni te sumuje się również niezależnie od ilości pracodawców. Jeśli zatem w ciągu roku postanowimy zmienić zakład pracy, to wciąż te liczby dni nas obowiązują.
Prawo do wynagrodzenia chorobowego nabywa pracownik po przepracowaniu nieprzerwanie 30 dni. Do tego okresu wlicza się też poprzednie okresy zatrudnienia, o ile przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni.

Jednakże ustawodawca przewidział kilka przypadków, kiedy nie jest wymagany wyżej wspomniany 30 dniowy okres nieprzerwanego zatrudnienia. Dotyczy on następujących przypadków:

v  absolwenci szkół lub uczelni wyższych, którzy zostali zatrudnieni lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii - od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, z kolei kierunku farmacji - od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki,

v  gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

v  ubezpieczeni obowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

v  posłowie i senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.


W tych przypadkach prawo do wynagrodzenia przysługuje już od pierwszego dnia choroby.
Istnieją również przypadki, kiedy prawo do wynagrodzenia chorobowego nie przysługuje:

v  urlop bezpłatny,

v  urlop wychowawczy,

v  tymczasowe aresztowanie lub odbywanie kary pozbawienia wolności.

Zatem jeśli podczas trwania urlopu bezpłatnego weźmiemy zwolnienie lekarskie, to wynagrodzenie za czas zwolnienia lekarskiego będzie naliczane dopiero po okresie, na który był udzielony urlop bezpłatny. Np. urlop bezpłatny trwa od 1 do 15 grudnia. Podczas urlopu od 12 grudnia mamy zwolnienie lekarskie do 20 grudnia. W takim przypadku wynagrodzenie chorobowe ze zwolnienia lekarskiego będzie naliczane dopiero od 16 do 20 grudnia, tj. po zakończeniu urlopu bezpłatnego.

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego?
Musimy wziąć pod uwagę średnią z ostatnich 12 miesięcy począwszy od miesiąca poprzedzającego zwolnienie lekarskie po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (13,71%).
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy jest obliczane dziennie. Każdy dzień wynosi 1/30 podstawy wymiaru wynagrodzenia.
Przykład:

Dla zarobków 2500zł brutto
2500*13,71%=342,75zł
2500-342,75= 2157,25 zł (wynagrodzenie po potrąceniu)
2157,25: 30= 71,91 zł (dzienny zasiłek 100%)
71,91*80%= 57,53 zł (dzienny zasiłek przy 80%)

Jeśli zatem jesteśmy chorzy na zwolnieniu 5 dniowym to w tym przypadku: 5*57,53= 287,63 zł

Serdecznie zapraszam również na mój profil na Facebooku oraz na Instagramie.

Komentarze

Popularne posty