Wypowiedzenie umowy o pracę- garść ważnych informacji


Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Składając takie wypowiedzenie wyrażamy chęć rozwiązania stosunku pracy po okresie wskazanym w naszej umowie lub według przepisów kodeksu pracy. W jakiej formie należy je złożyć?

Przepisy mówią o formie pisemnej, jednakże nie jest ona obarczona rygorem nieważności. Zatem oświadczenie woli złożone ustnie będzie ważne i wiążące. Należy jednak rozróżnić jak wygląda  sytuacja jeśli tej formy nie dochowa pracownik, a jak jeśli nie dochowa jej pracodawca. Gdy to pracownik wypowie umowę ustnie, nie niesie to dla niego żadnych konsekwencji, jednakże w przypadku pracodawcy wypowiedzenie takie należy uznać za bezprawne. Otwiera to pracownikowi drogę do wytoczenia procesu pracodawcy celem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia go do pracy lub przyznania odszkodowania.

Jaki jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny wynosi:
- 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
- 1 tydzień, jeśli okres próbny wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy,
- 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony oraz na czas określony jest uzależniony od długości stażu pracy u danego pracodawcy. Wynosi:
- 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony do 6 miesięcy,
- 1 miesiąc, jeśli był zatrudniony powyżej 6 miesięcy do 3 lat,
- 3 miesiące, jeśli był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Jeśli pracownik posiadał więcej niż jedną umowę na czas określony, wówczas okresy zatrudnienia są sumowane.

Jeśli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że okres wypowiedzenia w pierwszym przypadku może zostać wydłużony z 2 tygodni do miesiąca, a w drugim natomiast z miesiąca do 3 miesięcy.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia w tygodniach liczymy od najbliższej niedzieli po dniu złożenia wypowiedzenia, do kolejnej niedzieli. Np. jeśli złożyliśmy wypowiedzenie (2 tygodnie) w środę 17 października, to zacznie ono biec w niedzielę 21 października do niedzieli 4 listopada.
Okres wypowiedzenia mierzony w miesiącach liczy się od 1dnia miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia. Np. składając wypowiedzenie 20 września, rozpocznie ono bieg 1 października.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Przy umowie o pracę na czas nieokreślony, jeśli to pracodawca wypowie umowę o pracę jest zobowiązany wskazać tego powód.

Jeśli okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie, pracownik ma prawo do dni wolnych na znalezienie nowej pracy. Liczba tych dni, jest jednak zależna od długości okresu wypowiedzenia i wynosi:
- 2 dni robocze, jeśli wypowiedzenie trwa 2 tygodnie lub miesiąc,
- 3 dni robocze, jeśli wypowiedzenie trwa 3 miesiące.

Co ważne, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej jak 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwiłby mu uzyskanie takiego uprawnienia.

Serdecznie zapraszam również na mój profil na Facebooku oraz na Instagramie!

Komentarze

Popularne posty