Urlop wychowawczy


Celem urlopu wychowawczego jest umożliwienie pracownikowi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przez czas urlopu wychowawczego pracownik jest zawieszony w obowiązku świadczenia pracy, pracodawca natomiast jest zawieszony w obowiązku świadczenia wynagrodzenia. Żeby skorzystać z tej możliwości wcale nie musimy wykazać, że inna osoba nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem. Jeśli pracownik świadczy pracę na rzecz dwóch pracodawców, wówczas może skorzystać z urlopu u każdego lub jednego z nich.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Jednakże jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy, ponieważ zaleca się, by jeden miesiąc pozostał dla drugiego rodzica na wyłączność. 

Istnieje jednak kilka odstępstw, kiedy jeden rodzic może wykorzystać pełny wymiar urlopu tj. 36 miesięcy:
1) drugi rodzic dziecka nie żyje,
2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Jednakże przy składaniu wniosku o udzielenie urlopu w pełnym wymiarze dla jednego z rodziców należy załączyć dokument potwierdzający jedną z wyżej wymienionych okoliczności.

Ojciec dziecka może skorzystać z przysługującego mu prawa do urlopu wychowawczego, nawet w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim matki dziecka.

Rodzice mogą z niego skorzystać do ukończenia przez dziecko 6 lat. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i jest to stwierdzone orzeczeniem lekarskim, wówczas można z niego skorzystać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jeśli natomiast rodzic zdecyduje się skorzystać z urlopu wychowawczego, np. gdy dziecko będzie miało 3 lata i 2 miesiące, wówczas wymiar urlopu automatycznie ulegnie skróceniu do momentu ukończenia przez dziecko 6 lat.

Trzeba pozostawać w stosunku pracy i mieć co najmniej 6 miesięcy stażu pracy. Liczy się również zatrudnienie u poprzednich pracodawców.

Urlop wychowawczy jest udzielany wyłącznie na wniosek pracownika. Należy go złożyć na co najmniej 21 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia urlopu. Pracodawca jest obowiązany taki wniosek uwzględnić. Odmowa udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny.

We wniosku należy umieścić następujące informacje:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop,
- wskazanie okresu na jaki ma być udzielony urlop lub jego część,
- wskazanie jaki okres urlopu wychowawczego został już wykorzystany.


Do wniosku należy załączyć również niezbędne dokumenty. Przykładowe pismo znajduje się poniżej.

 

Pracownik ma prawo cofnąć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, jednakże nie później niż na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia tego urlopu.

Rodzice mogą korzystać z urlopu w tym samym czasie, jednakże nie można przekroczyć wymiaru urlopu tj. 36 miesięcy. Urlop można wybrać w maksymalnie 5 częściach. Między kolejnymi częściami może występować przerwa, zatem nie ma konieczności aby wnioski o udzielenie urlopu składać jeden po drugim.

W trakcie korzystania z urlopu, można z niego zrezygnować:

  •  w każdym czasie, za zgodą pracodawcy,
  • po złożeniu stosownego wniosku u pracodawcy na co najmniej 30 dni przed podjęciem pracy.


Co do zasady pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć stosunku pracy w trakcie korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego, jednakże istnieją od tego pewne wyłączenia.

Każda chwila spędzona z dzieckiem jest na wagę złota. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł będzie pomocny.

Zapraszam również na mój profil na Facebooku i na Instagramie.Źródło:
Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy,
Kodeks pracy, Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16,Cajsel Wiktor, Wokół urlopu wychowawczego i macierzyńskiego.

 

Komentarze

Popularne posty