Umowa na okres próbny a ciąża- czyli nowe wyzwanie razy dwa


Często, gdy zostajemy zatrudnieni w nowym miejscu pracy, jako pierwszą umowę dostajemy właśnie umowę na okres próbny. Jest ona zawierana na różne okresy. Nowa praca jest dla nas niewątpliwie dużym wyzwaniem, a co jeśli w trakcie takiej umowy los przyniesie nam jeszcze większe wyzwanie?Zachowanie pracodawcy w takich okolicznościach opisuje art. 177 Kodeksu Pracy. Jego treść w omawianym zakresie brzmi następująco:

Art.  177.  [Zakres ochrony w związku z macierzyństwem]

§  1.  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§  2.  Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

§  3.  Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.


Co jednak wynika z powyższego przepisu?

- Umowa na okres próbny musi być zawarta na okres dłuższy niż miesiąc,
- Pracownica w dniu zakończenia umowy musi być po upływie trzeciego miesiąc a ciąży,
- Ochrona pracownicy w ciąży nie ma miejsca, jeśli są powody dla rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy a reprezentująca ją organizacja związkowa wyraziła zgodę na takie rozwiązanie umowy.

Przepisy ochronne pełnią bardzo ważną rolę. Nieobjęcie kobiety ciężarnej ochroną na rynku pracy może stawiać ją w trudnym położeniu, gdyż przyszli pracodawcy mogą nie być skłonni zatrudnić przyszłej mamy i ponosić wszelkie związane z tym konsekwencje.  
Stąd właśnie powstało stanowisko, iż kobiety w ciąży zatrudnione w ramach umowy na okres próbny powyżej jednego miesiąca, będą miały przedłużoną umowę do dnia porodu tak, jak jest to w przypadku umowy na czas określony, pod warunkiem, iż umowa taka kończyłaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Przez miesiąc w rozumieniu kodeksu pracy, należy przyjąć miesiąc kalendarzowy. 
Przedłużenie takiej umowy następuje z mocy prawa, zatem nie jest konieczne podpisanie aneksu do wcześniej zawartej umowy. Pracownica nie musi udawać się do zakładu pracy i dokonywać jakichkolwiek formalności. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby po zakończeniu umowy na okres próbny została zawarta kolejna umowa na czas określony lub nieokreślony.

Wypłata zasiłku macierzyńskiego przebiega podobnie jak w przypadku umów na czas określony. Stąd pracownica będzie otrzymywała zasiłek macierzyński, który odpowiada urlopowi macierzyńskiemu oraz rodzicielskiemu. Również będzie mogła dokonać wyboru w zakresie wysokości wypłacanych świadczeń (100% i 60%, czy 80% przez rok).Czerniak-Swędzioł Justyna (red.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Jackowiak Urszula, Sytuacja pracownicza kobiet

Stefański Krzysztof, Pojęcie miesiąca w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami)

Komentarze

Popularne posty